หน้าแรก

ประวัติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ผู้บังคับบัญชา

บุคคลากร แจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

แจ้งข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่พักรอเพื่อการส่งกลับ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ประกวดสอบราคาซื้อรถบันทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบจำนวน ๒ คัน ติดต่อ 034-564279
ประกวดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารที่ทำการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ :สอบถามโทรศัพท์ & โทรสาร : 034-564279
    โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่   ฉบับที่1   ฉบับที่2
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพิ่มมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2555
ประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2555
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
คำสั่ง กองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ ๑๑๒ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืแประกาศนียบัตรวิชชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๕ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน(ตม.๔)

ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ประสาธน์   เขมะประสิทธิ์

ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี

ตม.กาญจนบุรี

โครงการตามยุทธศาสตร์

Take the English Club Tour!
โครงการ E-learning Kanchanaburi Immigration
โครงการปรับภูมิทัศน์
โครงการ ตม.ไทย บริการด้วยใจ
โครงการเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
โครงการ ตม.เคลื่อนที่
โครงการมาตามนัด
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมข้าราชการ     ตำรวจ
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการคิวออนไลน์
โครงการปณิธานความดี

ตม.กาญจนบุรี

กฏหมายที่ควรรู้

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
อัตราค่าธรรมเนียม
แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว
การแจ้ง 90 วัน
การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

การขอมีถิ่นที่อยู่

แจ้งหนังสือเดินทางสูญหาย
ประเภทของหนังสือเดินทาง
ประเภทของวีซ่า
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ ฉบับที่ 2(พ.ศ.2553)
คู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558

ตม.กาญจนบุรี

กิจกรรม

ประชุมข้าราชการตำรวจ ตม.จว.กาญจนบุรี 7 พ.ย.2557 ผบช.สตม. และผบก.ตม. ๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

โครงการชุดสืบสวนปราบปราม บรรยายให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.การทำงาน ของคนต่างด้าวแก่เจ้าหน้าที่ สภ.พนมทวน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 4 ก.พ.58

กิจกรรม

จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตม.จว.กาญจนบุรี

ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.๓ เข้าร่วมถวายพระพรฯ เนื่องในวันพ่อ

กิจกรรม

พ.ต.ท.จิระชาติ ร่มสายหยุด รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี บรรยายสรุปโครงการจัดประชุมนายจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ณ ม.ราชฎัฐกาญจนบุรี 24 พ.ย.2557

โครงการอบรมวิธีการแจ้งที่พักอาศัย มาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 3 ธ.ค.2557

กิจกรรม

ตม.จว.กาญจนบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมในช่วงเทศกาลสำคัญ

ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.กาญจนบุรี ฝึกระเบียบวินัย ประจำสัปดาห์.

กิจกรรม ตม.กาญจนบุรี

ตม.กาญจนบุรี

 
 

เชื่อมโยงบริการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
Free Web Site Counters
Free Web Site Counters

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 02/05/2555 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย IMMI Kan Web Terms